Onze ouders

 

Laagdrempelig contact

 

We vinden het fijn een kort lijntje te hebben met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Dus dat is meer dan onze gesprekscyclus rondom welbevinden en rapportage. We treffen ouders graag tussendoor of bellen even met elkaar. 

 

Social Schools

 

We werken met de app Social Schools. Hierin kunnen we elkaar makkelijk bereiken en kunnen we informatie met elkaar delen en elkaar mee laten genieten van fijne klassenmomenten met de wekelijkse vlogs van de leerkracht. In deze app ontvangt u wekelijks de nieuwsbrief.

Ouders van ingeschreven leerlingen ontvangen automatisch een link om zich aan te melden hiervoor. De app is erg eenvoudig in gebruik.

 

 

Hulp van ouders 


De Uilenbrink is rijk aan een grote groep actieve ouders die hulp biedt bij tal van activiteiten. Die hulp is van groot belang voor de manier waarop wij het onderwijs vorm willen geven. Ouders ondersteunen leerkrachten bij diverse onderwijskundige activiteiten, bij de themawerkzaamheden en organiseren mee activiteiten en festiviteiten. Sinds schooljaar 20/21 werken we niet meer met een ouderraad, maar aan het begin van elk schooljaar kunnen alle ouders zich inschrijven als ze ergens hun steentje aan kunnen/willen bijdragen. Deze ouderhulp wordt gecoördineerd door onze event-manager vanuit het team.

 

Omgangsprotocol


Voor de ouders die ondersteuning bieden is er een speciaal protocol geschreven waarin benadrukt wordt zorgvuldig om te gaan met de privacy van de kinderen.
klik hier voor het omgangsprotocol  


De Medezeggenschapsraad


Ook op bestuurlijk niveau is er een aantal ouders dat met ons meedenkt. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ofwel de MR.
Meerdere malen per jaar overleggen zij samen met de personeelsgeleding van de MR over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen.
De MR heeft t.a.v. het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. 
 
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:

 

Ouders:
Liesbeth Prijt; voorzitter
Mounir El Hiri
Marloes Bos

 

Team:
Loes vd Velden
Cindy Megens
Chantal van Schaijk; secretaris
Marly de Jong (adviserend lid) 

 

Geen ouderbijdrage

 

Op de Uilenbrink betalen ouders geen vrijwillige ouderbijdrage, net zoals op alle andere SAAM-scholen. We gaan uit van onderlinge solidariteit en willen geen kinderen uitsluiten op basis van de inkomsten van hun ouders. Financiën mogen geen belemmering voor hun kansen zijn.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren