Ons onderwijs

 

Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt: dezelfde leeftijd = dezelfde groep. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet natuurlijk ook wel, want de verschillen tussen kinderen zijn groot.Wij zullen er als schoolteam alles aan doen om van de school in het algemeen en van de groep in het bijzonder een veilige ontmoetingsplaats te maken: ieder kind heeft recht op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Om dat te bereiken moeten we veel over ieder kind weten, dat in kaart brengen en het kind volgen (leerlingvolgsysteem).

 
Rekening houden met verschillen 


Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen. 

 

Grote groep, kleine groep 

 

We werken met het zogenaamde ‘grote groep, kleine groep’ model. De grote groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben komen in de kleine groep. Deze probeert aansluiting met de grote groep te houden. Daartoe geeft de leerkracht bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie als de grote groep al aan de slag is. Dit zelfde principe werkt met de kinderen die versneld leren. We hanteren het direct instructiemodel (doel van de les stellen, inoefenen, aangepaste instructie en/of verwerking, activeren van het denken van alle kinderen, reflecteren zijn enkele aspecten uit dit model) 

 

Aangepast programma 


Kinderen die het gewone programma niet kunnen volgen, worden besproken met de intern begeleider. Afhankelijk van de situatie kan de problematiek besproken worden in de ondersteuningsvergadering van de desbetreffende bouw. Samen bekijken de leerkrachten op welke manier het kind het best kan worden geholpen. Met de uitkomsten van het gesprek/eventueel onderzoek kan er een handelingsplan opgesteld worden waarin afgesproken en vastgelegd wordt hoe de groepsleerkracht het kind in de klas zal begeleiden. Ouders worden in dit proces betrokken. 


Kinderen die meer kunnen 


Voor de groep kinderen die erg goed kan leren kan het demotiverend zijn als ze, in het tempo van de klas, zich alles eigen moeten maken. Meer uitdagende leerstof is voor hen juist van groot belang. Met het beleidsplan ‘Schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen’, te vinden op onze website, zorgen we ervoor dat er binnen de school een doorgaande lijn is waardoor leerkrachten weten hoe ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden/uitdagen. 

 

Passend onderwijs

 

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.

 

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven. 

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. 
Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl 

 

Topklas


Op de Uilenbrink worden in een aparte klas, de TOPKlas Techniek en Natuur, ongeveer 15 leerlingen van de groepen 7 en 8 uitgedaagd “meer door doen” te leren. Op woensdag en donderdagochtend maken zij kennis met allerlei beroepsrichtingen, bezoeken bedrijven, volgen lessen techniek op het Fioretticollege, gaan de natuur in en zijn vooral praktisch bezig. De schoolmoestuin, het maken van decorstukken voor de Kerstmusical en het schoolplein behoren tot de verantwoordelijkheid van de leerlingen van de TOPklas. Zo ontwikkelen zij hun creativiteit en talenten nog verder en kunnen zij vooral veel succeservaringen opdoen, waardoor hun zelfvertrouwen en plezier in school zal toenemen. Tijdens de twee ochtenden is er ook tijd voor het werken aan (klassen)doelen. Verder schrijven de leerlingen in een eigen digitaal portfolio wekelijks een verslag en maken zij een keuze uit de foto’s, die door de TOPKlas-verslaggever-van-de-week zijn gemaakt, om te laten zien wat zij hebben geleerd.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren